Vergi Hizmetleri


Vergi Danışmanlığı / Vergi Planlaması

  • Vergi hukuku, kambiyo mevzuatı, teşvik mevzuatı ve yabancı sermaye mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde özellikle ilgili mevzuatların vergi ile olan ilgilisi de göz önünde bulundurularak  şirketinizdeki uygulamalarla ilgili olarak; istenilen konularda sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunulması,
  • Kurumlar vergisi, gelir vergisi, ilgili stopajlar ve gerekli görülen diğer vergilere ilişkin mevcut yasalara uygun vergi planlaması imkanlarının tartışılması.
  • Vergi Kanunlarındaki olası af  kapsamının şirkete uygunluğunun tartışılması ,
  • Şirketin üçüncü kişilerle imzalayacağı anlaşmaların vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu açısından incelenmesi,
 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdiki (Tam Tasdik)

Şirketlerin hesap yılı faaliyetlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun belli periyotlar ile denetlenmesini ve faaliyet sonuçlarının 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında tasdik edilmesini kapsar. Bu çerçevede mali danışmanlık ve sürekli denetim esastır. Müşterilerimizin sözlü ve yazılı görüş talepleri tarafımızca yerine getirilmektedir.
 

Kısmi Tasdikler

Tam Tasdike tâbi olan/olmayan şirketlerin mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle yapılan özel amaçlı denetim ve tasdikleri kapsamaktadır. Bu çerçevede yapılan denetim ve tasdik işlemlerine aşağıdaki işlemler örnek olarak gösterilebilir.
 

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti

  • Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik İşlemleri
  • Yeniden Değerleme Tasdik İşlemleri
  • Yatırım İndirimi Tasdik İşlemleri
  • Kurumlar Vergisi istisna ve indirimleri v.b.

 

KDV İadesi Hizmetleri 

Müşterilerimizin KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler. Bu çerçevede, deneyimli ve konusunda uzman Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler ve denetcilerden oluşan kadromuz KDV iadesi hizmetlerini büyük bir titizlik ve süratli bir şekilde yerine getirmektedir
 
Katma değer vergisinin iadesi sürecinde, vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan prosedürler dikkate alınarak mükellef ile vergi dairesi arasındaki ilişkiler düzenlenmekte ve KDV iadelerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
 

İnceleme Danışmanlığı

Maliye Bakanlığı'na bağlı inceleme elemanlarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yürütmüş oldukları vergi incelemelerine müşterilerimiz temsil edilmektedir. Bu çerçevede, vergi incelemelerine katılarak müşterimizin yasal hakları inceleme elemanı nezdinde savunulmakta ve incelemenin hakkaniyete uygun ve süratli bir şekilde sonuçlandırılması temin edilmeye çalışılmaktadır.
 

Ön Vergi  İncelemesi (Revizyon) Hizmeti

Müşterimizin vergi kanunları nezdinde sorumlu oldukları defter belgelerinin tüm yönleriyle dikkate alınarak vergi incelemesine konu olmasını revizyon olarak tanımlanmaktadır. İsteyen firmaların yasal kayıtları detaylı bir şekilde uzman kadromuz tarafından incelenmekte ve bu inceleme sonucunda hatalar ve postansiyel vergi riskleri ortaya konulmaktadır. Konuyla ilgili olarak işletme yöneticilerine detaylı rapor sunulmaktadır.
 

Uzlaşma Hizmetleri

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ek 1 - 11'nci maddelerinde düzenlenen hükümler uyarınca, mükellefler vergi konularında yaşamış oldukları incelemelerde, idare ile uzlaşma imkânına sahiptirler. Şirketimizce yürütülen uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda müşterilerimizin savunulması ve temsili konuları yürütülmektedir.
 

 
geri